Wykonawca informuje, że 31 lipca 2017 r. zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu na drodze DP1374N w stronę Starego Olsztyna. Kierowcy od tego czasu nie mogą wjeżdżać od strony DW598 (droga od Jarot na Butryny). Mieszkańcy Starego Olsztyna mogą jeździć jedynie drogą od strony miejscowości Szczęsne. Planowany okres obowiązywania organizacji to 6 tygodni. Zamknięcie drogi związane jest z układaniem masy bitumicznej na tym odcinku.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu obwodnicy Olsztyna organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00 – 11:00.

17 lipca  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 15 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów w ilości łącznej 112 tys. m3 i nasypów - 85 tys. m3 oraz wymiana gruntu - 152 tys. m3. Zaawansowanie robót drogowych wygląda następująco: roboty przygotowawcze - 55 proc, roboty ziemne ze wzmocnieniem gruntu - 40 proc, odwodnienia - 9 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich: roboty przygotowawcze - 55 proc, fundamenty - 27 proc, podpory i konstrukcje oporowe - 7 proc, ustroje nośne - 1 proc, łożyska - 6 proc, izolacje - 3,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy wyznaczono na 18 sierpnia.

Informujemy, że 26 czerwca 2017 roku wykonawca planuje zmiany w organizacji ruchu na drodze DP 1374N. Polegać ona będzie na zamknięciu fragmentu między Starym Olsztynem a Szczęsnym. Dodajmy, że nieprzejezdny będzie jedynie fragment DP 1374N od Starego Olsztyna do skrzyżowania na Linowo, a samo skrzyżowanie będzie przejezdne. Mieszkańcy Linowa i miejscowości przyległych bez problemu będą mogli dojechać do msc. Szczęsne. Zamknięty będzie jedynie fragment DP-1374N przed Starym Olsztynem. Przewidywany czas utrudnienia to dwa tygodnie.

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu, organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godz. 10.00, sala konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało zdjęcie warstwy humusu w ilości 25 tys. m3, wykonanie wykopów w ilości łącznej 102 tys. m3 i nasypów - 106 tys. m3, wymiana gruntu - 97 tys. m3.

Roboty odbywały się także na obiektach: WD14 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław podłożyskowych; WD16 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych i słupów podpór; WD17 - zbrojenie i betonowanie ław podłożyskowych, wykonanie izolacji fundamentów; DPP18 - wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; WD19 - zbrojenie, deskowanie oraz wykonanie zasypki fundamentu; WS24A - zbrojenie podpór i fundamentów, szalowanie filarów i słupów, zbrojenie korpusu; WK25 - budowa toru objazdowego dla pociągów;  MS27 - wykonanie próbnych pali, wykopy pod beton wyrównawczy; PE35 - montaż prefabrykatów.

Na budowie w maju pracowało 486 osób oraz 399 sztuk sprzętu budowlanego.

17 maja 2017 roku odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na budowie obwodnicy Olsztyna. Wykonawca - Budimex mógł przedstawić zainteresowanym zakres robót, jakie odbyły się do tej pory (zaawansowanie prac na drugim odcinku sięga 14 procent). Zaznaczył także główne problemy: trudny, bagnisty teren, niespoiste grunty i ukształtowanie terenu okolic Olsztyna. To utrudnia znacznie roboty, ale jak podreślono podczas wizyty, niektóre prace, szczególnie na obiektach, wyprzedzają plan.

Dziennikarze mieli niepowtarzalną okazję zapytać też o szczegóły dotyczące m.in. technologii powstawania drogi - od podsypki aż do kładzenia masy bitumicznej.

Inwestycja związana z zadaniem 2 ma zakończyć się w październiku 2018 roku. Nieco później, bo w 2019 roku, zostanie uddany do użytku węzeł Pieczewo, na realizację którego podpisano aneks do umowy dopiero na początku tego roku.

8 maja 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 13 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót, które zrealizował w poprzednim miesiącu oraz plan pracy na miesiąc następny. Na budowie pracowało średnio 252 osoby wraz z kadrą inżynierską oraz 361 sztuk sprzętu budowlanego ciężkiego i lekkiego. W kwietniu roboty polegały głównie na zdejmowaniu humusu w ilości 71 tys. m sześc. w trasie głównej oraz pozostałych robotach ziemnych polegających na wymianie i wzmacnianiu gruntu w ilości 162 tys. m sześc. w trasie głównej i 252 tys. m sześc na droach dojazdowych i technologicznych.

Omówiono także inne bieżące sprawy dotyczące m.in. ochrony środowiska.

Ustalono termin następnej Rady Budowy na 12 czerwca.

Wykonawca informuje, że 4 maja 2017 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK16 - skrzyżowanie ul. Lubelskiej z drogą do Michelin w km ok. 23+400 projektowanej trasy. Jest to związane z prowadzeniem robót w podanej lokalizacji. Na skrzyżowaniu tym zostanie wdrożony wyjazd z budowy, co spowoduje wzmożenie ruchu sprzętu ciężkiego. Na czas najbardziej intensywnego ruchu pojazdów budowlanych zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem, a sygnalizacja świetlna czasowo wyłączana. 

Przewidywany termin zakończenia prac i utrudnień w ruchu to koniec roku 2017.

10 kwietnia 2017 roku odbyła się 12 Rada Budowy. W siedzibie Inżyniera Kontraktu spotkali się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz Nadzoru. Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonał w zeszłym miesiącu. Główne roboty opierały się robotach drogowych - zdejmowanie humusu, wykopy, wymiana gruntu i nasypy. Jeśli chodzi o roboty mostowe, to odbywały się na obiektach WD14 - obciążenia próbne pali testowych, wykonanie betonu podkładowego i zbrojenie fundamentów. WD17 - betonowanie fundamentów, zbrojenie i szalowanie słupów. WS24 A - wbijanie pali testowych i roboty ziemne. WD26 - wykopy pod fundamenty. MS27 - przygotowanie platform, wbijanie pali testowych.

Jeśli chodzi o zaangażowanie sprzętu i personelu, to na budowie w marcu pracowało łącznie 236 osób z udziałem 351 sztuk sprzętu budowlanego.

Datę kolejnej Rady Budowy ustalono na 8 maja.

Strony