Dnia 12.09.2016 r odbyła się V Rada Budowy.

Wykonawca w miesiącu sierpień wykonał następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: uzyskano zatwierdzenie koncepcji rozwiązań zamiennych, przekazano poprawiony projekt dróg DD30, DD51, DL55.Toczyły się prace nad projektami wykonawczymi dróg serwisowych w śladzie drogi technologicznej w zakresie projektu wykonawczego,  zmiany ZRID-u w zakresie branży mostowej i drogowej. Trwały prace nad systemami zarządzania ruchu i planem działań ratowniczych, nad operatami wodno-prawnym. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla obiektów MS-15, MS-27. Przekazano do weryfikacji uzgodniony z gestorem projekt wykonawczy branży gazowej, trwały uzgodnienia innych kolizji branżowych. Zakończono badania terenowe, trwają prace nad raportem z badań uzupełniających. Trwa analiza akustyczna, obserwacje przyrodnicze oraz prace studyjne nad ponownym Raportem Oddziaływania na Środowisko.

Roboty drogowe: wycinka drzew przy drodze S51, wyrywanie karp na Węźle Jaroty, Olsztyn Wschód, trasie głównej S51 km 23-700 do km 24-650, odhumusowanie DD55, DD32, DL54, DD31, DD52, DD30, wymiana gruntu na DL55, wykonanie próbnego odcinka stabilizacji podłoża na DD52, wykonanie nasypu na drodze technologicznej Węzła Jaroty i S51 na km 14-300 do km 14-400, wybudowano wyjazd przy drodze wojewódzkiej 598 i drodze krajowej 13 72N, wykonano rozbiórki budynków na siedliskach nr 10,3, 3.1, 3.2, 4.2.

Roboty mostowe: przygotowanie wjazdu do MS-15 i MS-27, zamontowano platformy do wykonania próbnego obciążenia pali czy obiekcie MS-15.

Roboty inne: wykonywanie uzupełniających badań geologicznych przy obiektach MS-15, wykonanie fundamentów na Węźle Jaroty.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 10.10.2016 r.