W dniu 10.10.2016 r odbyła się VI Rada Budowy.

W miesiącu wrześniu wykonane były następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace Projektowe: przekazano poprawione projekty wykonawcze dróg serwisowych w śladzie dróg technologicznych, toczyły się prace w zakresie projektu budowlanego, nad systemami zarządzania ruchem i planem działań ratowniczych. W zakresie obiektów mostowych prowadzone były prace nad projektem budowlanym, zostały przekazane do weryfikacji obiekty WD-13, WD-14, WD-19, WD-16, WD-17 i WD-28. Trwały prace nad projektami wykonawczymi wiaduktów drogowych w zakresie podpór, złożono wnioski o wydanie decyzji wodno-prawnych dla obiektów MS-15 i MS-27. Trwały uzgodnienia z PKP PLK. Do Zamawiającego został przekazany uzgodniony projekt branży gazowej, trwały uzgodnienia innych kolizji branżowych, trwały obserwacje przyrodnicze oraz prace studyjne nad powtórnym Raportem Oddziaływania na Środowisko, przekazano opracowanie wyników uzupełniających badań geotechnicznych.

Roboty drogowe: zdjęcie warstwy humusu - 35 370 m3, wykopy - 38 365 m3, wymiana gruntu 11 825 m3, nasypy - 40 996 m3, ulepszone podłoże stabilizacji spoiwami hydraulicznymi - 23 980 m2, podłoże stabilizowane cementem - 1 100 m3.

Roboty mostowe: badania na obiektach MS-27 i MS-15.

Roboty inne: konserwacja rowu.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 14.11.2016 r.