Przeprowadzono weryfikację postępu prac ziemnych i możliwości wystąpienia zabytków archeologicznych w miejscowościach Bartąg i Bartąg Kolonia. Prace archeologiczne na stanowisku Bartąg LX już się zakończyły, trwają jeszcze poszerzenia na stanowisku Bartąg Kolonia I, do poszerzeń przeznaczono obszar o powierzchni 46,5 ara. Na stanowisku Bartąg Kolonia I archeolodzy odkryli relikty osady Kultury Kurhanów Zachodniobałtyjskich z okresu wczesnej epoki żelaza, w postaci jam gospodarczych i palenisk oraz dołów po słupowych będących pozostałościami konstrukcji naziemnych. Odkryto również dwie jamy gospodarcze z wypełniska z których wydobyto fragmenty ceramiki kultury Trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Badania trwać będą zgodnie z umową z GDDKiA do 03.11.2016 roku tj. 30 dni od przekazania terenu.