W zakres realizacji zamówienia Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc.Olsztyn-Wschód-Olsztyn-Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej  nr 16: Zadanie  nr 2: od km ok. 10+000 do opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn-Wschód)) wraz z połączeniem z istniejącą dk 16 w km projektowym obwodnicy 26+040 wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przyjęcia dla Robót lub Odcinka, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409, z późn.zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU). Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 r., poz.1129, z późn.zm.);

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę:

- raport o oddziaływaniu na środowisko tworzony na etapie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz na etapie zmian o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach;

- wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR);

- opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o występujących elementach podlegających ochronie w zakresie planowanej inwestycji dla Rozwiązań z Projektu Budowlanego;

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz decyzje zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

- wyniki badań geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonane w ramach projektu budowlanego;

- linie rozgraniczające teren inwestycji oraz podział nieruchomości wynikające z decyzji ZRID Nr 06/13 - "Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16" od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr 16 do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16 wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dnia 03 czerwca 2013 r.;

- mapę do celów opiniodawczych;

- wszystkie załączone Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz zmianę tej decyzji z dnia 13 stycznia 2013 r. jednakże ze względu na konieczność dostosowania dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Olsztyna na odcinku od Węzła Olsztyn Wschód do Węzła Olsztyn Południe do wymagań drogi klasy S, niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej. Termin uzyskania zmiany decyzji planowany jest na luty 2015 r. W obecnie uzyskiwanej zmianie decyzji zostały uwzględnione zamienne rozwiązania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego i koniecznych do wykonania zmian projektowych. W przypadku niezgodności zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych z wymaganiami decyzji środowiskowej i jej zmianami, Wykonawca uzyska nową decyzję środowiskową oraz zmianę decyzji ZRID.

Materiały dołączone TOM V SIWZ: (projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary i koncepcje rozwiązań zamiennych dla obiektów MS-15, MS-27, WD-28, WD-29, KL-29A i WS-30) nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. Materiał dołączony do TOM V SIWZ o charakterze wiążącym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia:

- Koncepcja rozwiązań zamiennych dla zakresów ujętych w opracowanych projektach: budowlanym i wykonawczym (Węzła Olsztyn-Pieczewo, Węzła Olsztyn-Wschód, zakończenia obwodnicy za Węzłem Olsztyn-Wschód oraz połączenia obwodnicy z istniejacą DK-16) w zakresie określonym w koncepcji;

- Errata do projektu budowlanego i wykonawczego oraz koncepcji rozwiązań zamiennych.

Zamawiający przekaże posiadane wyniki badań podłoża gruntowego oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (wykonane w ramach projektu budowlanego), które są wiążące dla Wykowawcy.

Niemniej konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę uzupełniających badań podłoża w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w tym dla koncepcji rozwiązań zamiennych (Węzła Olsztyn-Pieczewo, Węzła Olsztyn-Wschód, zakończenia obwodnicy za Węzłem Olsztyn-Wschód oraz połączenia obwodnicy z istniejącą DK-16 a także obiektów inzynierskich: MS-15, WD-23, WD-26, MS-27, WD-28, WD-29, KL-29A i WS-30) w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający informuje, że Wykonawca od dnia przejęcia Placu Budowy jest uprawniony do prowadzenia Robot budowlanych zgodnie z przywołaną na wstępie decyzją ZRID, w szczególności  Roboty powinny być prowadzone w obszarze i zakresie, gdzie nie zachodzi potrzeba uzyskiwania zmiany decyzji ZRID, bądź wprowadzone zmiany nie będą kolidowały z Robotami budowlanymi.

Nie ograniczając się do wyżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- odcinek drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej ;

- węzły drogowe: Węzeł Jaroty, Węzeł Olsztyn-Wschód, Węzeł Olsztyn-Pieczewo;

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;

- drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi krajowej);

- w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego;

- w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową - uwzlędnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie skrzyżowania dwupoziomowego;

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę krajową;

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową;

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenie odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjne-infiltracyjne i inne;

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

- oświetlenie drogowe i system sterowania oświetleniem;

- kanał technologiczny;

- oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi krajowej;

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzania wody z pasa drogowego;

- po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Placu Budowy, dróg dojazdowych i wszelkich innych terenó przekształconych przez Wykonawcę;

- dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww.zobowiązania;

- wznowienie/ ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego na dzień przekazania do użytkowania układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającej z przyjętych rozwiązań; z wyłączeniem robót związanych z tymczasowym połączeniem Zadania nr 2 z istniejącym układem komunikacyjnym drogi ekspresowej S-51 w przypadku oddania do użytkowania Zadania nr 2 przed zakończeniem realizacji Zadania nr 1;

- System Zarządzania Ruchem w zakresie wykonania i uzgodnienia koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem oraz realizacji Systemu Zarządzania Ruchem;

- stacje meteorologiczne na obiektach MS-15  i MS-27;

Rozwiązanie docelowe (zatwierdzone decyzją ZRID dla Obwodnicy) drogi technologicznej do obsługi studni rozprężnej na kanalizacji tłoczonej sanitarnej (bez nazwy) ze zjazdu z DL 55 w km 0+080,00 do granicy pasa drogowego zostanie wykonane przez ZGOK Sp. z o.o. zgodnie z zakresem określonym porozumieniem z dnia 12 marca 2014 r. pomiędzy ZGOK Sp. z o.o. a GDDKiA.

Wykonawca będzie zobowiązany dokonać w szczególności następujących zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej oraz wybudować zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

- zmienić zakończenie obwodnicy (rezygnacja z Węzła Wójtowo, zakończenie za Węzłem Olsztyn Wschód) oraz połączenie obwodnicy z istniejącą DK-16 zgodnie z przekazana koncepcją i ustaleniami ZOPI. Dostosować do tych rozwiązań pozostałe rozwiązania techniczne tj. między innymi wzmocnienie podłoża, odwodnienie drogowe, oświetlenie, przebudowę kolizji z infrastrukturą itp.;

- zmienić rozwiązanie węzła drogowego Olsztyn Wschód zgodnie z przekazaną koncepcją i ustaleniami ZOPI. Dostosować do tych rozwiązań pozostałe rozwiązania techniczne tj. między innymi wzmocnienie podłoża, odwodnienie drogowe, oświetlenie, przebudowę kolizji z infrastrukturą itp. Wariant realizacji połączenia z miastem (jedno lub dwupoziomowe rozwiązanie) uzależniony jest od terminu realizacji przez Prezydenta Olsztyna przedłużenia ul. Towarowej do Węzła Olsztyn Wschód. W tabeli wartości elementów zryczałtowanych należy dokonać odrębnej wyceny różnicy pomiędzy budową układu dwupoziomowego (z obiektem WD-29B) a budową układu jednopoziomowego. Zapłata różnicy kosztów nastąpi wyłącznie w przypadku wykonania układu dwupoziomowego;

- zaprojektować zamienne obiekty inżynierskie w miejsce obiektów: MS-27, WD-28, WD-29, KL-29A, WS-30, dostosować parametry obiektów do parametrów technicznych drogi, rozwiązania zamiennego zakończenia obwodnicy za Węzłem Olsztyn Wschód oraz połączenia obwodnicy z istniejącą DK-16 oraz wymagań PFU i załączonych WWiORB;

- zaprojektować obiekty MS-15 i MS-27 według procedur opisanych w pkt 1.4.1.4. Parametry przewidywanych obiektów inzynierskich. Dostosować szerokość użytkową obiektu do wymaganych elementów, wymagań PFU oraz załączonych WWiORB;

- zaprojektować w liniach rozgraniczających obwodnicy dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 2,0 m w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 53 (przedłużenie ul. Pstrowskiego w Olsztynie), w tym na wiadukcie WD-23, natomiast chodnik dla pieszych o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 1,50 m należy zaprojektować zgodnie z zakresem wskazanym w przekazanym Projekcie Budowlanym. Dostosować szerokość użytkową obiektu WD- 23 z PB do parametrów przekroju ruchowego obiektu z chodnikiem dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, wymagań PFU oraz załączonych WWiORB;

- zaprojektować w liniach rozgraniczających obwodnicy dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 2,0 m w ciągu drogi powiatowej 1464N, w tym wiadukcie WD-26, natomiast chodnik dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m należy zaprojektować zgodnie z zakresem wskazanym w przekazanym w Projekcie Budowlanym. Dostosować szerokość użytkową obiektu WD-26 z PB do parametrów przekroju ruchowego obiektu z chodnikiem dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, według wymagań PFU oraz załączonych WWiORB;

- dostosować parametry techniczne zaprojektowanej w koncepcji rozwiązań zamiennych i PB obwodnicy Olsztyna do parametrów drogi klasy S, na odcinku od km 10+000 do km ok. 24+320;

- dostosować parametry techniczne zaprojektowanego w koncepcji rozwiazań zamiennych i PB obwodnicy Olsztyna Węzla Olsztyn Wschód na odcinku od km 0+470 początek opracowania ul. Towarowa (od linii rozgraniczającej pas obwodnicy na styku z projektowanym przedłużeniem ul. Towarowej w Olsztynie , tj. ciąg drogi S-51) do km ok.1+600 (obiekt WD-29) do parametrów technicznych drogi klasy S, przyjmując następujące założenia: ww. odcinek znajduje się na terenie zabudowy Vp=60 km/h, szerokość pasa awaryjnego 2,5 m;

- zaprojektować/ przeprojektować rozwiązania w zakresie przebudowy kolizji z istniejąca infrastrukturą techniczną i urządzeniami melioracji;

- zaprojektować ogrodzenie i ekrany akustyczne zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej i jej zmianami.

Ewentualne zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp należy zaprojektować i wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi w WWiO RB, załączonych do niniejszego PFU.

Dla powyższych zmian oraz innych zaproponowanych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy. Powyższe zmiany projektowe oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W terminie do 3 m-cy od daty zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zamienne rozwiązania koncepcyjne wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego i koniecznych do wykonania zmian projektowych oraz innych zaproponowanych przez Wykonawcę. W terminie 10-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca złoży do Urzędu Wojewódzkiego zatwierdzony przez Inżyniera kompletny materiał (w tym projekt budowlany) w uzupełnieniu do złożonego przez Zamawiającego wniosku o zmianę decyzji ZRID. Wykonawca uzyska wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne. Materiały do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne) zostaną wykonane i złożone przez Wykonawcę do organu właściwego do wydania pozwoleń wodnoprawnych w uzupełnieniu do złożonych przez Zamawiającego wniosków.

Podczas optymalizacji rozwiązań projektowych, obowiązujące i niezmienne (wiążące) elementy zawarte w przekazywanej Wykonawcy dokumentacji projektowej są nastepujące:

- przebieg trasy obwodnicy w planie i liniach rozgraniczających teren;

- lokalizacje skrzyżowań z innymi drogami;

- parametry geometryczne jezdni dróg, utwardzonych poboczy/pasa awaryjnego w liniach rozgraniczających obwodnicy (wynikających ze zmiany klasy drogi z GP na S).

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiazań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi krajowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowań rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.